fbpx

Tag - nước thải công nghiệp

nước thải công nghiệp

Cách phân loại nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất của các nhà máy xí nghiệp và từ hoạt động của công nhân làm việc trong nhà máy. Nước thải công nghiệp thường được phân loại theo các ngành công nghiệp sản sinh ra nước thải đó nhưng cũng có thể phân loại nước thải theo các chất ô nhiễm trong nước. Phân loại nước thải công nghiệp theo ngành nghề Nước thải [...]