fbpx

Than hoạt tính

  • Than hoạt tính

    0 trên 5

    Than hoạt tính là một dạng của carbon được xử lý để có những lỗ rỗng bé thể tích nhỏ để tăng diện tích bề mặt cho hấp phụ hoặc phản ứng hóa học. Chỉ một gam than hoạt tính có diện tích bề mặt vượt quá 3000 m2. Than hoạt tính có tính hấp thụ cao, than hoạt tính thường thu từ than củi và thỉnh thoảng là than sinh học. Những loại thu được từ than đá hay cốc thì được gọi là than đá hoạt tính hoặc cốc hoạt tính.

    Về  mặt hóa học than hoạt tính gồm chủ yếu là nguyên tố cacbon một phần nữa có dạng tinh thể vụn grafit. Than hoạt tính có diện tích bề mặt ngoài rất lớn nên được ứng dụng như một chất lý tưởng để lọc hút nhiều loại hóa chất.